Συνολικές προβολές σελίδας

4 Δεκ 2013

Αναπτυξιακή Σύμπραξη A.R.T.A : 120 ωφελούμενοι της Δράσης.Από την υλοποίηση των δράσεων της παρέμβασης θα ωφεληθούν 120 άτομα εκ των οποίων 80 άνεργοι, 35 αγρότες και 5 Νέοι Επιστήμονες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 26/11/2013 μέχρι και 30/12/2013 στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, Μοστραίων & Αμβρακίας 2α, Άρτα κατά τις εργάσιμες μέρες.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ " A.R.T.A. – (Business start-up) Activities Revitalizing The Area "

Στο πλαίσιο ένταξης της πράξης με τίτλο «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», κατηγορία παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», επίκειται η υλοποίηση σχεδίου δράσης  προϋπολογισμού 490.000 €. Η πράξη συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου (ΕΚΤ), έχει δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη " A.R.T.A. – (Business start-up) Activities Revitalizing The Area" και περιοχή εφαρμογής των δράσεων της  την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Συντονιστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ –ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ) και οι Εταίροι που συμμετέχουν στην ΑΣ είναι:
·         ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
·         ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
·         ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
·         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
·         DNL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ EΠE
·         EQUAL SOCIETY-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
·         Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ
·         ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης στην τοπική αγορά εργασίας των Ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των Νέων Επιστημόνων και των Αγροτών της ΠΕ Άρτας προκειμένου να αναδειχθούν νέα πεδία βιώσιμης επιχειρηματικότητας ή να ενισχυθούν οι υπάρχουσες δραστηριότητές τους. Από την υλοποίηση των δράσεων της παρέμβασης  θα ωφεληθούν 120 άτομα εκ των οποίων 80 άνεργοι, 35 αγρότες και 5 Νέοι Επιστήμονες. Από το σύνολο των ωφελουμένων το 22,2% θα είναι νέοι κάτω των 26 ετών, το 44,4 % θα είναι γυναίκες, το 33,3%  θα απασχοληθούν σε δυναμικούς κλάδους και  το 33,3% θα συστήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. – (Business start-up) Activities Revitalizing The Area "

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους/ες που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για υποβολή αιτήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της πράξης «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας»:

Α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ,
Β) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον  πληρούν τις προϋποθέσεις  που αναφέρονται ακολούθως στην ενότητα I.
Γ) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που  αναφέρονται ακολούθως στην ενότητα I.

   
I)          ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β ΚΑΙ Γ.
Β) Νέοι Επιστήμονες
1.    Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.
2.    Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα  θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
3.    Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του  πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους  (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός  παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
4.    Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
5.    Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
6.    Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
7.    Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άς κηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
8.    Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους–Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
9.    Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
10. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές
εταιρειών:
• Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
• Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
•όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

Γ) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α
Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για
το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους
από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν
πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

II)       ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά  για όλες τις κατηγορίες:
Α1: Συμπληρωμένη Αίτηση συμμετοχής
Α2: Πρόσφατη φωτογραφία
Α3:Έγγραφο  πιστοποίησης τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης  κατοικίας με επισύναψη αντίγραφου μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει.
Α4: Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
Α5:Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2012 (Στην περίπτωση που ο/η  ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού  εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από  την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)
Α6:  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Α7: Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας (αν υπάρχουν)
Α8: Πιστοποιητικά χρήσης Υπολογιστών και γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν)
Α9: Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν υπάρχουν)


Β) Επιπλέον για τους  άνεργους:
Β1: Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.

Γ) Επιπλέον για του Νέους Επιστήμονες:
Γ1: Έναρξη Επιτηδεύματος
Γ2:Βεβαίωση Μεταβολής Έδρας (εάν απαιτείται)
Γ3: Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την ΔΟΥ Άρτας (να αναγράφεται και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε)
Γ4: Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, με θεώρηση από την ΔΟΥ Άρτας (να αναγράφετε και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε)
Γ5: Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους που έγινε η έναρξη δραστηριότητας
Γ6: Αντίγραφα τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου
απαιτείται).
Γ7: Αντίγραφο της άδειας Ιατρικής ειδικότητας
Γ8: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (εάν υπάρχει)
Γ9: Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άνδρες)

Δ) Επιπλέον για του Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ
Δ1:  Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ
Δ2: Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2011. (Στην περίπτωση που ο/η  ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού  εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από  την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)

III)    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Πρόκειται να επιλεγούν εκατό (120) ωφελούμενοι για συμμετοχή στις δράσεις του Σχεδίου Παρέμβασης. Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα και τα άτομα που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις θα ενημερωθούν τηλεφωνικά προκειμένου να παραστούν στο στάδιο διεξαγωγής της συνέντευξης που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Επιλογής.  Στο δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή των ωφελουμένων. Θα καταρτιστούν κατάλογοι με τους τελικώς επιλεγέντες καθώς και συμπληρωματικός με επιλαχόντες.

IV)      ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που αφορούν στην δικτύωση τόσο μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, των τοπικών παραγωγικών και οικονομικών φορέων όσο και μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλών πρακτικών. Στο σχέδιο δράσης εντάσσονται ενέργειες κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων για την διευκόλυνση της επαγγελματικής τους ενσωμάτωσης στην τοπική αγορά εργασίας αλλά και επιχειρηματικής συμβουλευτικής για την ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σε θέματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και την υποστήριξη τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους, μέσα από την πρόσβαση στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και εργαλεία. Το σχέδιο διέπεται από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και αποτελεί μια-δυναμική παρέμβαση για τη σύσταση Κοιν.Σ.ΕΠ με γεωργικό και τουριστικό προσανατολισμό για την αξιοποίηση των ειδικών μορφών τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού καθώς και στις ορεινές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας. Τέλος, μέσα από την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ και πιο ειδικά του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας επιδιώκεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων, να στηριχθούν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανέργων (start-up) και δίνεται και η δυνατότητα στους ωφελούμενους Αγρότες και Νέους Επιστήμονες να επεκτείνουν ή να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. που το επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.  Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη είναι οι ακόλουθες:

1.ΜΕΛΕΤΕΣ (319)

Δράση 1: Μελέτη αποτύπωσης των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

 2.ΔΙΚΤΥΩΣΗ (320)

ΔΡΑΣΗ 2: Δικτύωση της Αναπτυξιακής σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς και με άλλες συμπράξεις- διάχυση αποτελεσμάτων.
ΔΡΑΣΗ 3: Δημιουργία και Διαχείριση ιστοσελίδας
ΔΡΑΣΗ 4: Διοργάνωση Συνεδρίου με τίτλο «Εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων της ΠΕ Άρτας».
ΔΡΑΣΗ 5: Οργάνωση κύκλου  ημερών καριέρας με τίτλο “Career Days: A head start to a new business life
ΔΡΑΣΗ 6: Συμμετοχή  ωφελουμένων σε εκθέσεις.

 3.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (327)
ΔΡΑΣΗ 7: Πληροφόρηση - Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση στο Δήμο Νικολάου Σκουφά
ΔΡΑΣΗ 8: Πληροφόρηση - Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
ΔΡΑΣΗ 9: Πληροφόρηση - Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
ΔΡΑΣΗ 10: Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής στα ΜΜΕ.
ΔΡΑΣΗ 11: Έντυπο υλικό ενημέρωσης - προσέγγιση ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων
ΔΡΑΣΗ 12: 1 Ημερίδα με θέμα δυνατότητες χρηματοδοτικής υποστήριξης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων
ΔΡΑΣΗ 13: Διοργάνωση Ημερίδας για την προσέγγιση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ωφελουμένων

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (348)
ΔΡΑΣΗ 14: Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης.

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (349)
Δράση 15: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1: Παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία Αρωματικών- Φαρμακευτικών Φυτών (Ιπποφαές, Αρωνία κ.ά)  (100 ώρες και 20 ωφελούμενοι)
Δράση 16: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2: Καλλιέργεια και εμπορία Μανιταριών και Τρούφας (150 ώρες και 20 ωφελούμενοι )
Δράση 17: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3: Μελισσοκομία - Σύγχρονες μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης και εμπορίας μελιού. (100 ώρες και 20 ωφελούμενοι )
Δράση 18: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4: Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περιφερειακή ενότητα της Άρτας (100 ώρες και 20 ωφελούμενοι)
Δράση 19: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5: Μεταποίηση και εμπορία κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, αυγά– πουλερικά, τυριά κ.ά)(100 ώρες και 20 ωφελούμενοι)
Δράση 20: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6: Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Ψάρια, αυγοτάραχο, καλλιέργεια καραβίδας σε διβάρια κ.ά) (100 ώρες και 20 ωφελούμενοι)

 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351):
ΔΡΑΣΗ 21: Επιλογή Καταρτιζομένων, Διάγνωση Αναγκών ΚΑΙ Συμβουλευτική στήριξης και απασχόλησης ωφελουμένων του ΣΔ της ΑΣ.
ΔΡΑΣΗ 22: Συμβουλευτική σε ζητήματα σχεδιασμού καριέρας ή επαναπροσδιορισμού των επαγγελματικών επιλογών.
ΔΡΑΣΗ 23: Συμβουλευτική για τη σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και παραγωγικού σκοπού.
ΔΡΑΣΗ 24: Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας  για την αντικατάσταση των υφιστάμενων καλλιεργειών αλιέων και αγροτών με πιο προσοδοφόρες (Εταίρος: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ)
Δράση 25: Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας  για την αντικατάσταση των υφιστάμενων καλλιεργειών αλιέων και αγροτών με πιο προσοδοφόρες  (DNL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ)
ΔΡΑΣΗ 26: Διοργάνωση workshops με τίτλο  «Αγροτουρισμός, οικοτουρισμός και βιολογική αιγοπροβατροφία»
ΔΡΑΣΗ 27: Business Coaching των νέων Επιχειρηματιών – Επιστημόνων της Περιοχής εφαρμογής
ΔΡΑΣΗ 28: Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας- Διοργάνωση 1  workshop (με τη συμμετοχή 5 ατόμων στο καθένα και διάρκειας 10  ωρών το καθένα)  με θέμα τη διαδικτυακή προβολή των επιχειρήσεων της περιοχής.
ΔΡΑΣΗ 29: Τεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν( συμβουλές και υποστήριξη για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης της νέας επιχείρησης)
ΔΡΑΣΗ 30 : Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για ίδρυση επιχειρήσεων.
ΔΡΑΣΗ 31: Ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους Εργοδότες- Εταιρική κοινωνική Ευθύνη.
ΔΡΑΣΗ 32 : θεματικά εργαστήρια με θέμα «Δυνατότητες χρηματοδοτικών ενισχύσεων των τοπικών επιχειρήσεων με αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ»
ΔΡΑΣΗ 33: Παρακολούθηση των δράσεων των ωφελουμένων καθώς και παρακολούθηση της εξέλιξης τους για 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους στην τοπική αγορά εργασίας.    

Παρέχεται στους ωφελούμενους κάθε δυνατή υποστήριξη:

I.             Για την ένταξη αυτών που το επιθυμούν στην τοπική αγορά εργασίας.
II.           Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων μέσα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής (ενημέρωση για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και  σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών) και υποστήριξη κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.
III.          Για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοσύστατων επιχειρήσεων των νέων επιστημόνων της περιοχής παρέμβασης κύρια διαμέσου της επέκτασής τους και σε δευτερεύουσες δυναμικές δραστηριότητες, της πρόσβασης στα πλέον σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και της υιοθέτησης πρακτικών αναδιοργάνωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.
IV.          Για τη δημιουργία προϋποθέσεων αύξησης του γεωργικού εισοδήματος με την ενασχόληση και με εξωγεωργικές δραστηριότητες όπως είναι ο αγροτουρισμός ή με την εφαρμογή εναλλακτικών καλλιεργειών και κατ’ επέκταση η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας με σημαντικές θετικές επιπτώσεις και στο κοινωνικό πεδίο.
V.            Για την ίδρυση των κοινωνικών επιχειρήσεων, παρέχονται Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Οι εκατόν είκοσι (120) ωφελουμένοι που θα επιλεγούν από όλες τις κατηγορίες θα συμμετέχουν σε έξι (6) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών το καθένα σε ομάδες των είκοσι (20) ατόμων ανά πρόγραμμα. Ο κάθε ωφελούμενος  θα πάρει εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο είναι 5 € (μικτά) ανά ώρα. Μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης ο ωφελούμενος παραλαμβάνει  βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

V)         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο help desk του Συντονιστή Φορέα τηλ:2681077115 Ώρες:9:00 πμ - 14.00 μμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις αιτήσεις:
από τις κάτωθι  ιστοσελίδες:
a.    ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ- Συντονιστής, www.etanam.gr,
b.    Δήμος Νικ. Σκουφά, εταίρος, www.nskoufas.gr,
c.    Δήμος Γ. Καραϊσκάκη, εταίρος, www.dgk1@otenet.gr,
d.    Δήμος Α. Τζουμέρκων, εταίρος,www.dimoskentrikontzoumerkon.gr,
Καθώς επίσης από τα γραφεία των :
● ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ στην Άρτα, (Μοστραίων & Αμβρακίας 2α)
τηλ. επικοινωνίας 2681077115- υπεύθυνη Ανθή Σταμάτη
● Δήμος Νικ. Σκουφά, Πέτα Άρτας, τηλ. επικοινωνίας 2681360407- υπεύθυνη Γεωργία  Μαλτέζου
● Δήμος Γ. Καραϊσκάκη, Άνω Καλεντίνη Άρτας, τηλ. επικοινωνίας 2681360817 - υπεύθυνος Κων/νος Ρούσσας
● Δήμος Α. Τζουμέρκων, Βουργαρέλι Άρτας, τηλ. επικοινωνίας 2685360217 - υπεύθυνος Επαμεινώνδας Στούμπας

VI)      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 26/11/2013 μέχρι και 30/12/2013 στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, Μοστραίων & Αμβρακίας 2α, Άρτα κατά τις εργάσιμες μέρες.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ " A.R.T.A. – (Business start-up) Activities Revitalizing The Area"

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

  ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα μηνύματα σας πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική (όχι Greeklish) και όχι ΚΕΦΑΛΑΙΑ να μην περιέχουν βρισιές και λέξεις ή φράσεις που μπορεί να προσβάλουν άλλα άτομα.Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και στην κριτική που γίνεται ΕΠΩΝΥΜΩΣ.